WE LOVE PUBLIC SPACE FESTIVAL

Public Space is the mirror of society. It’s the place where we perform our every-day cultural exchange. We meet, eat, party, play, demonstrate and clash in public space.

With the ‘We Love Public Space’ Festival (WLPS) we celebrate public space and pay tribute to everyone who is professionally involved in city making. The aim of the Festival is to establish a conversation about how city makers deal with developments that determine the design and use of public space.

The WLPS Festival is broadly oriented and freely accessible; an open and dynamic platform for the exchange of knowledge and experience between city makers; from architect to artist, from designer to urban planner.

SAVE THE DATE!
WE LOVE PUBLIC SPACE FESTIVAL 2019
Friday September 27 13.00 hrs – till late

THEMA
Kunstenaars en de publieke ruimte

De 3e editie van het WLPS-Festival staat in het teken van de rol en betekenis van de kunsten voor de publieke ruimte. Want de kunstenaar is als geen ander in staat om, los van de praktische realiteit, te interveniëren in de openbare ruimte, haar te ontregelen, te bevragen en in een ander perspectief te plaatsen. Hoe en met welk doel manifesteren kunstenaars zich in de publieke ruimte? Welke strategieën hanteren zij daarbij?

Lange versus korte termijn

Steeds meer kunstenaars, uit een groeiend aantal disciplines, beschouwen de publieke ruimte als hun werkterrein. Zij werken doorgaans inter- of multidisciplinair en bewegen zich tussen kennisgebieden zoals landschap, architectuur, stedenbouw en sociale wetenschappen, als verbinders van partijen.
Zij hanteren daarbij een breed scala aan benaderingen en hun werk is niet altijd als kunst herkenbaar. Zo zijn er kunstenaars die zich als social designer manifesteren, met projecten waaruit een groot maatschappelijk engagement spreekt; bijvoorbeeld de projecten van Jeanne van Heeswijk in de Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid.

De publieke ruimte biedt de kunstenaar bij uitstek een podium voor een bottum-up benadering waarbij hij/zij als intermediair tussen betrokken burger, overheid en een plek optreedt. Door het betrekken van het publiek en het aanjagen van het proces van creatie en betekenisproductie ontstaat co-creatie.

Procesmatig versus performatief

Dergelijke bottum-up processen vergen vaak een lange adem waarbij het resultaat gaandeweg, soms pas na jaren zichtbaar wordt. Maar de kunstenaar doet zich ook gelden met korte, tijdelijke interventies waarbij het accent meer ligt op het ontregelen en bevragen van de publieke ruimte; bijvoorbeeld door met behulp van performatieve middelen – performance, dans, spoken word – gedragspatronen van gebruikers van de openbare ruimte te ontleden en uit te lichten.

Beide benaderingen – lange versus korte termijn, procesmatig versus performatief – kennen hun eigen dynamiek en betekenis voor de publieke ruimte. Maar de belangrijkste reden om te kiezen voor deze thematiek voor het WLPS Festival 2019 is onze overtuiging dat de manier waarop kunstenaars zich manifesteren in de publieke ruimte een bron van inspiratie kan zijn voor alle stadmakers: van architect tot ambtenaar, van betrokken burger tot urban designer.

English:
THEME
Artists and public space

The 3rd edition of the WLPS Festival focuses on the role and significance of the arts for public spaces. Because the artist is like no other able, apart from practical reality, to intervene in public space, to disrupt it, to question it and to place it in a different perspective. How and for what purpose do artists manifest themselves in public space? Which strategies do they use?

Long versus short term

More and more artists, from a growing number of disciplines, consider public space as their field of activity. They usually work inter- or multidisciplinary and move between different fields such as landscape-architecture, urban design and social sciences, as connecting parties.
They use a wide range of approaches and their work is not always recognizable as art. There are artists who manifest themselves as social designers, with projects that demonstrate a great social commitment; for example the projects of Jeanne van Heeswijk in the Afrikaanderbuurt in Rotterdam South.

Public space offers the artist an excellent platform for a bottom-up approach in which he / she acts as an intermediary between the citizen, the government and a place. By involving audiences and encouraging the process of meaningful creation, co-creation arises.

Process-based versus performative

Such bottom-up processes require a long breath, whereby the result gradually, sometimes only after years, becomes visible. But the artist also asserts himself with short, temporary interventions where the emphasis is more on disrupting and questioning public space; for example, by using performative means – performance, dance, spoken word – to dissect and expose the behavioural patterns of users of public space.

Both approaches – long versus short term, process-based versus performative – have their own dynamics and significance for public space. But the main reason for choosing this theme for the WLPS Festival 2019 is our belief that the way artists manifest themselves in public space can be a source of inspiration for all city makers: from architect to civil servant, from citizen to urban designer.

See the archive for previous editions.

news